Do 31.03.2020 r. trwa nabór wniosków w konkursie dla MŚP – Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

10.03.2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.

Informacje o naborze
Termin, do którego można składać wnioski: 2020-03-31 (do godziny 12:00:00)
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: LISTOPAD 2020/IV KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

z wykorzystaniem:
– Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
– Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem
a. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co może dostać dofinansowanie
Kto może składać wnioski: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie: Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w typ projektu Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania – 45,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 86 424 000,00 PLN
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 20 000 000,00 EUR
Data określenia wartości w PLN 2019-11-28 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,3212 PLN

Gdzie po informacje?
Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
327439177, 327439171
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice
Szczegóły dostępne pod adresem https://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/500