Ekologiczne ciepło dla Zabrza

31.01.2020

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało dziś z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

W zabrzańskim Ratuszu zawarta została dziś w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Dokumenty wraz ze stosowną uchwałą, zostały podpisane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezesa zarządu WFOŚiGW Tomasza Bednarka oraz prezesa zarządu ZPEC Lesława Złotorowicza.

Głównym celem planowanej na lata 2020-2023 inwestycji jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Ponadto, przeprowadzone prace umożliwiają zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Doskonalilismy termomodernizacji ok. 80 miejskich obiektów za kwotę blisko 100 mln zł. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok – po podjętych już w dzielnicy Zandka działaniach – w kierunku zapewnienia Zabrzanom ekologicznego ciepła systemowego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wyniesie 14 300 000 zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych.

Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie 3 tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dotacja dla ZPEC-u jest jedną z ośmiu inwestycji, które dofinansujemy z jednego z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na wszystkie te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie ponad 60 mln zł  – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
Inwestycja planowana na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię  Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. W skutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.
 
Efektem dofinansowanych przez WFOŚiGW działań będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o  64 102,84 GJ/rok. Równie istotnym skutkiem będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg  równoważnika CO2/rok) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).