Zmiana obowiązku naliczania wyższego podatku

07.01.2020

Pracodawca zobowiązany jest do pobierania wyższej stawki procentowej podatku od świadczeń zatrudnionych pracowników, które podlegają opodatkowaniu, jeśli suma dochodów pracownika przekroczy pierwszy próg podatkowy.

Do końca ubiegłego roku podatek w wysokości 18% naliczany był w okresie od stycznia do września, zaś od października do grudnia 17%, natomiast podatek w wysokości 32% płatnik pobierał dopiero od miesiąca następnego.

Natomiast w 2020 roku wyższy podatek naliczany powinien być już w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego pracownika przekroczą 85 528 zł.

Ważne jest również, że dochód wyliczany jest dla danego zakładu pracy, tzn. jeśli pracownik w trakcie roku kalendarzowego zmieni zakład pracy, a w pierwszym zakładzie odprowadzany już był wyższy podatek w związku z przekroczeniem progu podatkowego, to w drugim zakładzie podatek dla pracownika będzie ponownie naliczany wg stawki 17%, aż do momentu przekroczenia progu podatkowego, chyba że pracownik złoży u drugiego pracodawcy wniosek o pobieranie podatku w wysokości 32%.