“Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”

12.12.2019

Projekt “Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:

prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych
Subregionu Centralnego
zainteresowane są uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w
Bazie Usług Rozwojowych

Poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

O projekcie:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 224 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw.

Planowane efekty projektu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224
Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

 

Strona internetowa projektu: www.psf.gapr.pl.

Punkt Obsługi Klienta w Gliwicach
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek nr 4, pok. 122
tel. 32/ 461 29 14, psf.zit@gapr.pl, INFOLINIA: 534-657-310
godziny otwarcia (w okresie bez naboru):
poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Punkt Obsługi Klienta w Tychach
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331
tel. 32/ 327 72 77, izba@izba.tychy.pl
godziny otwarcia (w okresie bez naboru):
poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Punkt Obsługi Klienta w Jaworznie
Urząd Miejski w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój 228
tel. 32/ 61 81 884
godziny otwarcia (w okresie bez naboru):
poniedziałek-środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-17:00
piątek 8:00-15:00