Projekt ,,Employment Bridge to the future"

27.11.2019

Fundacja Rozwoju KUL z Fundacją POMOST i Miastem Zabrze realizuje projekt ,,Employment Bridge to the future" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny: Wdrożone nowatorskie i kompleksowe rozwiązanie z zakresu aktywizacji zawodowej: Employment Bridge Model oraz 4 moduły wspierające dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi – przez 16 NGO jako Społeczne Ośrodki Readaptacyjne SOR na podstawie franczyzy społecznej – umożliwiające zwiększenie efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym (więźniowie) do 2019 roku.

Okres realizacji: 01.06.2017-31.12.2019

Więcej informacji:
http://www.fundacjarozwoju.kul.pl/projekty,13313.html
http://www.fundacjarozwoju.kul.pl/ogloszenia,17423.html