Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i istotne obowiązki dla większości spółek

22.11.2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115
ze zm.) przepisy o tym rejestrze zaczęły obowiązywać od 13.10.2019 r.
Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:
1) spółki jawne;
2) spółki komandytowe;
3) spółki komandytowo-akcyjne;
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
5) proste spółki akcyjne;
6) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.
Wg ustawy zgłaszać należy dane identyfikacyjne spółek obejmujące: nazwę, formę organizacyjną, NIP, siedzibę, nr KRS oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, obejmujące: imię, nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL albo datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
Zgłoszenia dokonywać ma osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Dane mają być zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Spółki, które na dzień 13 października 2019 r. były wpisane do KRS, będą musiały dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 roku.
Niedopełnienie obowiązku, w świetle brzmienia ustawy, grozi spółce sankcją pieniężną do 1 000 000 zł.