Zapłata kontrahentowi przelewem tylko na rachunek z wykazu

15.11.2019

Od 1 września 2019 r. obowiązuje wykaz podatników VAT, zwany też białą listą podatników VAT. To efekt wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym nowego brzmienia art. 96b.

Korzystanie z wykazu nie jest obowiązkowe, a brak weryfikacji kontrahenta w wykazie ma negatywne konsekwencje.

To ważne zwłaszcza w kontekście art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą ma odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

Od stycznia 2020 r. zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT. Istnieje też ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z niezweryfikowanej płatności.

Wykaz podatników można znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/