XIII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

16.10.2019

21 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 13.00. Radnym zostanie przedłożone sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
3) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok;
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Pawła Ślęczka 29;
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. 3 Maja 41 of;
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 49;
7) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Anieli Krzywoń 4;
8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Zabrzu przy ul. ks. Konstantego Damrota, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze;
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
10) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat;
11) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Śląskiego;
12) petycji nr BK.152.3.2019;
13) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze;
14) zmiany Uchwały nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.

Podczas sesji Rady Miasta zostaną przeprowadzone wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach w tym projekty uchwał w sprawach:

1) powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników;
2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2020-2023;
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2020-2023.