Wybory parlamentarne 2019

11.10.2019

Na 13 października wyznaczona została data tegorocznych wyborów parlamentarnych. Głosowanie trwać będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach I zarejestrowała w okręgu wyborczym nr 29 (do którego należy Zabrze) 6 list kandydatów na posłów do Sejmu, co daje łącznie 108 kandydatów.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach I zarejestrowała w okręgu wyborczym nr 71 (do którego należy Zabrze) 2 kandydatów na senatorów do Senatu.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

• Na terenie gminy utworzono 90 obwodowych komisji wyborczych, w tym 77 obwodów stałych oraz 13 obwodów odrębnych (mieszczących się w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i zakładzie karnym);
• Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/wybory-do-sejmu-i-senatu-rp/wyszukaj-swoja-siedzibe-obwodowej-komisji-wyborczej
jest możliwość wyszukania swojej siedziby obwodowej komisji wyborczej;

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI

• 41 lokali wyborczych jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
• Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania;
• W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz.: od 10:00 do 16:00. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 605 045 781 lub 691 686 328;
• Wydano 72 pełnomocnictwa (termin upłynął 04.10.) wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• 8 wyborców zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego;
• W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;
• Do spisu wyborców (na okazję tylko tych wyborów) dopisano 476 osób (stan na 07.10.), które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały);
• Do rejestru wyborców (na stałe, do każdych wyborów) dopisano 65 osób (stan na 07.10.).
• Wyborca, który planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może zagłosować w tym miejscu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takich zaświadczeń wydano 622 (stan na 07.10.)
• 440 wyborców z Zabrza zdecydowało się głosować poza granicami kraju (m. in.: w Anglii, Niemczech, Holandii, Irlandii, Szwajcarii i Belgii);

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

• W wyborach do Sejmu RP głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu;
• W wyborach do Senatu RP głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.