Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

16.09.2019

Działając na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 122, którego dzierżawcą jest Koło Łowieckie „Dzik” Gliwice prowadzona jest elektronicznie, w związku z czym brak jest możliwości wskazania miejsca przechowywania książki. 

Informacje zawarte w książce udostępniane będą przez Zarząd Koła po zgłoszeniu zainteresowanych w formie pisemnej (pocztą elektroniczną na adres: dzikgliwice@onet.pl lub tradycyjną: skr. poczt. 97 44-100 Gliwice) i określeniu ich zakresu. Zgłoszenia takie będą rozpatrywane indywidualnie.