Kształcenie specjalne – spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

16.09.2019

10 września w zabrzańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie skierowane do dyrektorów zabrzańskich szkół i przedszkoli. Tematyka szkolenia dotyczyła przepisów wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Warto znać przepisy dotyczące kształcenia dzieci z niepełnosprawnością, a są to:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199, Dz.U.2017.1647)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2017.1578, Dz.U.2018.1485)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015.1113, Dz.U.2017.1652)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635)

Wśród uczestników dyskusji znaleźli się przedstawiciele Wydziału Oświaty zabrzańskiego magistratu, dyrektorzy oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni.