Projekt P0055

19.08.2019

Stworzenie “Centrum Aktywności i Wypoczynku” w Zabrzu Biskupicach

Projekt zakłada rekultywację zaniedbanego terenu w Biskupicach przy ul. Bytomskiej, w celu stworzenia miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i aktywności fizycznej, jakiego brakuje w przedmiotowej dzielnicy.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0055.
Liczba głosów: 460.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
1) 06 marca 2018 r. została zawarta umowa nr CRU/580/2018 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 4 dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego”.
2) Dnia 6 czerwca 2018 r. została złożona dokumentacja projektowa dla w/w zadania.
3) Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przygotowanie postępowania przetargowego.
4) Dnia 19 września 2018 r. na stronie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) zamieszczono ogłoszenie na przetarg do w/w zadania z terminem składania ofert do 30 października 2018 r. (postępowanie BZP.271.56.2018.EK).
5) W związku ze zmianami w umowie spowodowanymi koniecznością dodania zapisów o możliwości finansowania zadań z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), termin składania ofert został przedłużony do 6 listopada 2018 r.
6) 6 listopada 2018 r. nastapiło otwarcie ofert na zadanie. Została złożona 1 oferta, która przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. Przetarg na w/w zadanie został unieważniony i zostaje wszczęty ponownie.
7) W przygotowaniu dokumentacja przetargowa.
8) 8 lutego 2019 r. umieszczono ogłoszenie w BIP, 26 lutego 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania.
9) Przedłużono termin składania ofert przez Wykonawców do dnia 05 marca 2019 .
10) 05 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie. Została złożona 1 oferta. Oferta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. Przetarg na w/w zadanie został unieważniony i zostanie wszczęty ponownie.
11) Wszczęto ponownie procedurę na wyłonienie Wykonawcy.
12) W terminie wyznaczonym na złożenie ofert tj. 24 maja 2019 r nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania. Postępowanie zostanie ponowione.
13) W dniu 5 lipca 2019 r. umieszczono ogłoszenie w BIP z terminem składania ofert do dnia 16 lipca 2019 r.
14) W terminie nie została złożona żadna oferta.
15) Trwają prace mające na celu ponowne wszczecie procedury na wyłonienie Wykonawcy.
16) Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorkich.
17) Trwają prace mające na celu ponowne wszczecie procedury na wyłonienie Wykonawcy.

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
176 600,00 zł

Wartość po weryfikacji:
189 350,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Biskupice — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Bytomska 82 (z tyłu budynku)

Informacje uściślające lokalizację:
Działki pomiędzy: ul. Bytomską 82, Szkołą Podstawową nr 22 a Szpitalem Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej (z tyłu szpitala)

Numer działek ewidencyjnych:
253/93, 524/93, 100, 99

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/48/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy miasta Zabrze, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Biskupice oraz uczniów pobliskich szkół.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystająca z projektu po jego realizacji, zakładając scenariusz najbardziej prawdopodobny to około 1200 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
“Centrum Aktywności i Wypoczynku” ma być miejscem ogólnodostępnym — przestrzenią publiczną. Opis przebiegu realizacji projektu (większość wymienionych poniżej zadań może być wykonywana jednocześnie):
— uporządkowanie terenu,
— wykonanie chodników,
— montaż oświetlenia,
— montaż koszy na śmieci,
— montaż piaskownicy wraz z ogrodzeniem,
— wykonanie miejsca do gry w klasy,
— prace ogrodnicze,
— montaż ławek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przede wszystkim ma na celu zagospodarowanie zaniedbanego a posiadającego ogromny potencjał terenu, jednocześnie rozwiązując problem jakim jest brak bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni sprzyjającej rekreacji, spotkaniom towarzyskim czy uprawianiu sportów indywidualnych. Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Uatrakcyjnienie dzielnicy w oczach przyjezdnych jak i mieszkańców;
2. Stworzenie miejsca spotkań towarzyskich w otoczeniu przyrody;
3. Stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów indywidualnych takich jak bieganie, nordic walking, jazda na rowerze czy rolkach;
4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców — mieszkańcy regularnie przechodzą poprzez nieuporządkowany teren traktując go jako skrót do szkoły czy szpitala, jego zagospodarowanie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
5. Integracja społeczna;
6. Umożliwienie dzieciom zabawy w bezpiecznym oraz czystym otoczeniu, dzięki dużej, ogrodzonej piaskownicy;
7. Poprawienie wizerunku i wzbogacenie walorów estetycznych miasta, które jest niemalże stolicą turystyki poprzemysłowej, a więc przyjmuje rocznie pokaźną ilość turystów z kraju jak i zagranicy.
Ponadto tak duży rozmiar terenu, który miałby zostać uporządkowany daje na przyszłość możliwości rozbudowy np. o elementy skateparku takie jak minirampy czy grindboxy, miejsce na ognisko czy grilla, scena, stoły do gry w szachy czy stoły tenisowe.

Zobacz wniosek