Projekt P0048

19.08.2019

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem)

Projekt dotyczy stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowę chodnika i oświetlenia, na terenie działki nr 1438/52.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0048.
Liczba głosów: 302.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa z oferentem została podpisana 17 października 2018 r. Pełna dokumentacja (bez decyzji administracyjnej) została złożona dnia 13 grudnia 2018 r. W trakcie prac projektowych złożono wniosek do Wydziału Budownictwa o wydanie warunków zabudowy. Postępowanie w tym obszarze trwa. Dnia 16 grudnia 2018 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożono wniosek o uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego. Tauron Dystrybucja w piśmie z dn. 18 stycznia 2019 r. przychylił się do propozycji Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej sposobu zabezpieczenia 9 linii kablowych. Otrzymano Decyzję o warunkach zabudowy z dnia 17 stycznia 2019 r. Decyzja jest już uprawomocniona. Dnia 22 lutego zostało wydane pozwolenie na budowę. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.
Po zwiększeniu planu finansowego przystąpiono do przygotowania przetargu zmierzającego do wyłonienia wykonawcy robót.
Do dnia 11 września oferenci składali oferty. Dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano z nim umowę. Prace budowlane przy realizacji budowy miejsc postojowych z oświetleniem i chodnikami zostały rozpoczęte.

Informacja wg stanu na dzień 31 października 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Adam Harasimowicz

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
124 219,30 zł

Wartość po weryfikacji:
118 262,15 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina

Informacje uściślające lokalizację:
Działka nr 1438/52 (+załącznik nr 1)

Numer działek ewidencyjnych:
Działka nr 1438/52

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/45/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy os. Kopernika

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii brakujących miejsc parkingowych na osiedlu, a także poprawa komfortu użytkowania terenu przez pieszych, poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia bardzo ciemnego placu.

Zobacz wniosek