Projekt P0041

19.08.2019

Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się obok placu zabaw przy ulicy Szczecińskiej i Warmińskiej. Ma ono na celu poprawienie estetyki tego terenu oraz stworzenia miejsca integracji, spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0041.
Liczba głosów: 95.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
1) 6 marca 2018 r. została zawarta umowa nr CRU/580/2018 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 4 dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego”.
2) 4 maja 2018 r. została złożona dokumentacja projektowa dla w/w zadania.
3) Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przygotowanie postępowania przetargowego.
4) Dnia 19 września 2018 r. na stronie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) zamieszczono ogłoszenie na przetarg do w/w zadania z terminem składania ofert do 30 października 2018 r. (postępowanie BZP.271.56.2018.EK).
5) W związku ze zmianami w umowie spowodowanymi koniecznością dodania zapisów o możliwości finansowania zadań z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, termin składania ofert został przedłużony do 6 listopada 2018 r.
6) Dnia 6 listopada 2018 r. nastapiło otwarcie ofert na zadanie. Zostały złożone 2 oferty. Obie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie. Przetarg na w/w zadanie został unieważniony i zostaje wszczęty ponownie.
7) W przygotowaniu dokumentacja przetargowa.
8) Dnia 8 lutego 2019 r. umieszczono ogłoszenie w BIP. Dnia 26 lutego 2019 r. miało miejsce otwarcie ofert na wykonanie zadania.
9) Przedłużono termin składania ofert przez Wykonawców do dnia 5 marca 2019 r.
10) Dnia 5 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie. Zostały złożone 2 oferty. Obie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie. Przetarg na w/w zadanie został unieważniony i zostanie wszczęty ponownie.
11) Wszczęto ponownie procedurę na wyłonienie Wykonawcy.
12) W terminie wyznaczonym na złożenie ofert tj. 24 maja 2019 r nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania. Postępowanie zostanie ponowione.
13) W dniu 05 lipca 2019 r. umieszczono ogłoszenie w BIP z terminem składania ofert do dnia 16 lipca 2019 r.
14) W terminie nie została złozona żadna oferta.
15) Trwają prace mające na celu ponowne wszczecie procedury na wyłonienie Wykonawcy.
16) Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorkich.
17) Trwają prace mające na celu ponowne wszczecie procedury na wyłonienie Wykonawcy.

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Małgorzata Szlenk

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
139 840,00 zł

Wartość po weryfikacji:
139 840,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ inna kategoria: rekreacja i wypoczynek

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
przy ul. Szczecińskiej

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
dz. nr 1015/155, 682/98

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/41/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał głównie na wszystkich mieszkańców Grzybowic, lecz także na gości odwiedzających naszą dzielnicę.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom dzielnicy Grzybowice, jak i gościom do niej przybywającym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ponieważ teren objęty projektem znajduje się na działce miejskiej nieogrodzonej, efekty projektu będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta. Przewidywany przebieg realizacji: — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim,
— wyrównanie terenu,
— budowa nawierzchni utwardzonych, pergoli, donic,
— montaż ławek, hamaków, koszy na śmieci,
— nasadzenie krzewów, drzew i kwiatów, uporządkowanie terenu wokół i siew trawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W chwili obecnej teren ten jest niezagospodarowany, zaniedbany i mało estetyczny. Po realizacji projektu mamy nadzieję, że stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców Grzybowic i ich znajomych z innych dzielnic. Miejscem, gdzie będą chętnie przychodzić odpocząć, porozmawiać, spędzić wolny czas w miłym, przyjaznym i estetycznym otoczeniu.

Zobacz wniosek