Projekt P0031

19.08.2019

Wielki statek i poszukiwacze przygód – czyli rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOK

Rozbudowa placu zabaw przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Poszerzenie oferty o elementy pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Naprawa i wymiana części ogrodzenia, celem podwyższenia bezpieczeństwa małych użytkowników.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0031.
Liczba głosów: 175.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
1) Dnia 06.03.2018r. została zawarta umowa nr CRU/580/2018 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 4 dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego”.
2) Dnia 4 maja 2018 r. została złożona dokumentacja projektowa dla w/w zadania.
3) Została zweryfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przygotowano postępownie przetargowe.
4) Dnia 19 września 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania. Termin składania ofert określono na 30 października 2018 r. (postępowanie oznaczone symbolem BZP.271.56.2018.EK).
5) Termin składania ofert został przedłużony do 6 listopada 2018 r.
6) Tego dnia dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu złożono trzy oferty. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jej wartość to 109 449,94 zł.
7) Umowa z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest w podpisywaniu.
8) Dnia 14 stycznia 2019 r. została podpisana umowa nr CRU/104/2019 na realizację zadania. Dnia 21 stycznia 2019 r. została podpisana umowa nr CRU/149/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w tym zadaniu.
9) W dniu 29 marca 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Roboty zostały ocenione pozytywnie. Tym samym zakończono realizację zadania i oddano obiekt do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 marca 2019 r.

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
139 289,00 zł

Wartość po weryfikacji:
139 289,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zieleń miejska

Nazwa dzielnicy:
Pawłów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sikorskiego 114; Zabrze – Pawłów

Informacje uściślające lokalizację:
Park przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu

Numer działek ewidencyjnych:
3645/77; 3643/77; 3772/82

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/38/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Obecny plac zabaw wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Potrzebne są nowe urządzenia wspomagające rozwój intelektualny i motoryczny maluchów oraz dzieci szkolnych (np. krewetkowiec). Konieczne jest także odnowienie istniejących już urządzeń oraz bramy i ogrodzenia. Park obok DOK jest najczęściej odwiedzanym przez dzieci miejscem zabaw w Pawłowie. Korzystają z niego maluchy, przedszkolaki i uczniowie tutejszej szkoły. Rodzice wybierają to miejsce ze względu na bezpieczeństwo – jest ono ogrodzone od ulicy, zaciszne i zacienione. Pawłów jest dzielnicą liczącą ponad 2000 mieszkańców, jednak liczba ta będzie szybko rosnąć, ze względu na nowe osiedla domków jednorodzinnych. Zwiększy się przez to zapotrzebowanie na miejsca, gdzie można bezpiecznie i ciekawie spędzić czas z dziećmi.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Pawłowa i okolic — około 3000 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw ma być ogólnie dostępny dla mieszkańców. Zabezpieczony ogrodzeniem teren jest otwarty w dowolnie wybranym czasie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— modernizacja placu zabaw i ogrodzenia,
— zapewnienia bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla dorosłych i dzieci,
— pobudzenie kreatywności i wyobraźni dzieci,
— propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zobacz wniosek