Projekt P0016

19.08.2019

Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona
Stworzenie przestrzeni zabawowej obejmującej urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową. Wykorzystana zostanie istniejąca przestrzeń posiadająca ławeczki, kosze na śmieci i alejki.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0016.
Liczba głosów: 32.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
1) Dnia 06.03.2018r. została zawarta umowa nr CRU/580/2018 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie 4 dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego”.
2) Dnia 4 maja 2018 r. została złożona dokumentacja projektowa dla w/w zadania.
3) Została zweryfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przygotowano postępownie przetargowe.
4) Dnia 19 września 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania. Termin składania ofert określono na 30 października 2018 r. (postępowanie oznaczone symbolem BZP.271.56.2018.EK).
5) Termin składania ofert został przedłużony do 6 listopada 2018 r.
6) Tego dnia dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu złożono dwie oferty. Obie oferty przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie. Przetarg został unieważniony. Zostanie wszczęte kolejne postępowanie przetargowe.
7) W przygotowaniu dokumentacja przetargowa wiązana z kolejnym planowanym postępowaniem.
8) Dnia 8 lutego 2019 r. umieszczono ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 26 lutego 2019 r. Termin został przedłużony do dnia 5 marca.
9) Dnia 5 marca nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania. Złożonych zostało 5 ofert. Wartość ofert przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. Zwiększono kwotę planu.
10) Dokonano wyboru Wykonawcy robót. Trwa procedura związana z podpisywaniem umowy.
11) Dnia 29 maja 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji to 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
12) W dniu 20 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wynik odbioru robót jest pozytywny. Tym samym zakończono realizację zadania i oddano powstały obiekt do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Marek Pol

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
65 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
75 600,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Makoszowy — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic Jaśminowej i Gawrona

Informacje uściślające lokalizację:
Plac zabaw

Numer działek ewidencyjnych:
1863/87

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/31/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje zarówno dzieci młodsze jak i młodzież szkolną. Przewidziano dla nich urządzenia będące połączeniem zabawy i rozwijania aktywności ruchowej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Makoszów oraz odwiedzający ich mieszkańcy Zabrza (ok. 500 osób).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny. Opiekę nad rozbudowanym obiektem będzie, jak do tej pory, sprawował Wydział Infrastruktury Komunalnej. Miejsce modernizacji jest przygotowane i wyposażone w ławki oraz kosze na śmieci. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i wyborze wykonawcy zostanie przygotowane bezpieczne podłoże piaskowe i nastąpi montaż urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
⇒ poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
⇒ poprawa wizerunku dzielnicy,
⇒ stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej,
⇒ stworzenie miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi.

Zobacz wniosek