Projekt P0005

19.08.2019

Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe

Remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdujacego się na działce, która została pozyskana przez miasto Zabrze od Fortum S.A.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — V edycja (na rok 2019). Wniosek nr P0005.
Liczba głosów: 123.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
140 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
140 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
158 177,47 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego

Informacje uściślające lokalizację:
Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa.

Numer działek ewidencyjnych:
Nr działki 3250/36

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Mieniem

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/15/19


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy dzielnic ościennych.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt do tej pory był administrowany przez Fortum S.A. i na czas okazjonalnych lokalnych imprez typu festyn, dzień dziecka, kartoflisko i innych był nieodpłatnie użyczany Radzie Dzielnicy, której członkowie zajmowali się sprzątaniem, koszeniem i utrzymywaniem obiektu w porządku. Niestety od wielu lat nie był remontowany ani modernizowany. Dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku w dalszym ciągu zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Jest to jedyne miejsce na Zaborzu – Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, itp.
Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.
Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.


Treść oceny wniosku:
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Zakup 10 stołów 10 000 zł 10 000 zł
2) Montaż 30 ławek bez oparcia 30 000 zł 30 000 zł
3) Dokumentacja projektowa 5 000 zł 5 000 zł
4) Nadzór inwestorski 5 000 zł 5 000 zł
5) Remont sceny, otynkowanie i pomalowanie ściany przyległej do sceny widowni (ściana o wymiarach 2m × 30m) 15 000 zł 15 000 zł
6) Zakup pawilonów ogrodowych 3 szt. (wymiary do uzgodnienia) 10 000 zł 10 000 zł
7) Wymiana drewnianych siedzeń starych ławek 8 000 zł 8 000 zł
8) Montaż koszy na śmieci 5 000 zł 5 000 zł
9) Wykonanie przyłącza energetycznego 10 kW wraz z dokumentacją 20 000 zł 20 000 zł
10) Zakup i montaż stołu do ping ponga i gry w piłkarzyki 12 000 zł 12 000 zł
11) Inne koszty (zwiększenie ceny za projekt – min. w przypadku uzgodnień z rzeczoznawcami, wymiana dodatkowych siedzisk starych ławek z poz. 7 – po ocenie ich stanu technicznego) 20 000 zł 20 000 zł
Wartość projektu brutto 140 000 zł 140 000 zł

Akceptacja dla remontu ― modernizacji istniejącego centrum kultury. W przypadku założenia, iż sprawa dotyczy zmiany sposobu użytkowania obiektu, może zajść konieczność dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami, m. in. ds. higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa p.pożarowego oraz zgłoszenia robót budowlanych / uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa tut. Urzędu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów