P0096

19.08.2019

Budowa placu zabaw przy ul. Witosa 6 i 8

Budowa bezpiecznego i ogrodzonego placu zabaw. Urządzenia będą dopasowane do różnych grup wekowych. Plac zabaw zostanie wyposażony w ławki, kosze na śmieci, nowy zestaw zabawkowy, dotychczasowe urządzenia będą odnowione i zamontowane.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0096.
Liczba głosów: 350.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:

Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano dokumentację wymaganą do ogłoszenia przetargu na realizację w/w projektu.

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii:
150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
150 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
150 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie;
⇒ zieleń miejska

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Witosa 6, 8

Informacje uściślające lokalizację:
Działka znajduje się przy budynkach przy ul. Witosa 6 i 8

Numer działek ewidencyjnych:
Działka nr 1327/158

Wydział / jednostka realizująca:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/36/20

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Witosa, mieszkańcy dzielnicy Grzybowice

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
420 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw to miejsce rekreacji, jak i integracji społecznej. Nowy plac zabaw umożliwi zabawę w przyjemnym i bezpiecznym miejscu, może być również miejscem do organizacji wielu ciekawych inicjatyw np. warsztatów, festynów, zajęć sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży. Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci.

Treść oceny wniosku:
Projekt powinien być realizowany zgodnie z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny przy budynkach ul. Witosa 6-6a-6b i ul. Witosa 8-8a i umiejscowieniem w tych planach zespołu urządzeń zabawowych.
Autor projektu pismem z dnia 22 sierpnia 2019 roku zawnioskował o zwiększenie wartości projektu do kwoty 150 tys. zł. Korekta dotyczy części 5 wniosku pt „Szacunkowy kosztorys projektu” w liczbie porządkowej numer 1 „Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową” zwiększa się wartość na kwotę 132 200 zł.

Zobacz wniosek