P0077

19.08.2019

Park Jordana

Stworzenie Parku Jordana z elementami małej infrastruktury w miejscu, które jest ścisłym centrum Helenki, a jest zaniedbane i rozjeżdżone przez samochody. Inwestycja ma łączyć cele rekreacyjne dla osób spacerujących po Helence np. osób starszych, matek z dziećmi. Park będzie posiadać elementy edukacyjne i zabawowe dla dzieci. Ma być to połączenie miłej dla oka przestrzeni z ciekawym designem oraz sprzętami sensorycznymi do pobudzania ciekawości dzieci i młodzieży. głównym punktem placu będzie duża rzeźba/napis HELENKa ułożona tak, żeby równiez była elementem rekreacyjnym, może nawet do pomalowania sprayami lub na różne kolory. W ramach projektu dobrze byłoby poprawić zjazd/zejście od strony ścieżki rowerowej, przy piekarni

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0077.
Liczba głosów: 186.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót w realizacji
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia robót przypada na 3 lipca 2022 r.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
296 907,00 zł

Wartość po weryfikacji:
296 907,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ zieleń miejska;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Helenka — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jordana 78-78b i Zamenhofa

Informacje uściślające lokalizację:
klepisko, rozjechany przez auta plac między blokami przy ul. Jordana 78-78b a targowiskiem miejskim i ul. Zamenhofa

Numer działek ewidencyjnych:
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe) i chodnik na działce 827/53 własnośc Gminy bez wieczystego użytkowania

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/68/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny ― dzielnica Helenka

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, ale również młode matki, emeryci i emerytki ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do / z przystanków autobusowych. Minimum, co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1 000 soób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b, czy rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej.
Przyszłościowo może w tej lokalizacji powstać „stacja rowerowa”.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie otwarty przez cały rok 24/7 dla każdego ponieważ znajduje się w centrum dzielnicy. W związku ze specyfiką obiektu konieczne będzie jedynie dokonywanie okresowych przeglądów oraz podłączenie do miejskiego monitoringu.
Ogólny harmonogram prac:
Projekt obiektu z usytuowaniem mediów i małej architektury.
Roboty geodezyjne, wytyczanie w terenie alejek, ścieżek, lamp i innych elementów małej architektury.
Roboty ziemne związane z korytowaniem, niwelacją terenu i utwardzeniem nwierzchni (nawierzchnia parkowa ― o strukturze utwardzonego tartanu, usunięcie starej uschniętej gruszy (za nią posadzone będą 4 drzewa).
Montaż lampy parkowej solarnej LED i podświetleń drzew oraz rzeźby, czy i kamer monitoringu (ważne z uwagi na możliwość spożywania alkoholu ― bliskość sklepu ― i ewentualne akty wandalizmu).
Montaż obrzeży betonowych i ażurowa płyta betonowa.
Montaż elementów małej architektury (ławy betonowe i leżanki, kosze na śmieci) oraz pergoli (jeżeli starczy środków).
Wykonanie rzeźby (napis HEL-ENKA) oraz jej montaż i podświetlenie.
Usytuowanie obiektów sensorycznych (10 sztuk) do edukowania dzieci.
Nasadzenie zieleni.
Roboty porządkowe.
Montaż paneli maskujących śmietnik na terenie ogrodu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki wskazanego miejsca ― uporządkowanie strasznie zaniedbanego fragmentu dzielnicy, znajdującego się w jej centrum i zarazem ukazanie ludziom, że nasza dzielnica się zmienia na lepsze.
Integracja mieszkańców dzielnicy ― możliwość spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, nawiązania nowych relacji i odnowienia starych.
Dodanie ciekawego obiektu upiększającego dzielnicę ― taki obiekt nie tylko stałby się elementem charakteryzującym naszą dzielnicę, ale również z braku parków, czy miejsc szczególnych mógłby posłużyć jako element wizerunkowy dzielnicy.
Połączenie u dzieci zabawy z nauką oraz rozbudzenie chęci do jej poznawania m. in. poprzez nawiązanie do postaci Henryka Jordana oraz wyposażenia parku w urządzenia sensoryczne do zaciekwienia zjawiskami fizycznymi.


Treść oceny wniosku:
Ocena załączonego do wniosku szacunkowego kosztu projektu pokazuje, że nie można wykonać zakresu robót za kwotę 296 907,00 zł. W przedstawionym kosztorysie nie uwzględniono kosztów robocizny dla pozycji nr 11, 12, 13, pozycje nr 2, 3, 5, 6 są niedoszacowane. Ponadto występują błędy rachunkowe w pozycji nr 10. Nie uwzględniono również kwoty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wniosek zostanie skierowany do kolejnego etapu po dostarczeniu przez wnioskodawcę poprawionego szacunkowego kosztorysu projektu. W przypadku braku dostarczenia szacunkowego kosztu projektu wniosek zostanie odrzucony.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Zmiana decyzji po odwołaniu: projekt dopuszczony do głosowania.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów