Zabrze przestrzenią rozwoju

P0058

19.08.2019

Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy

Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej, dzielnicowej pracowni, w której możliwe byłoby przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i zajęć edkacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pierwszej pomocy.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0058.
Liczba głosów: 585.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Urządzenia dostarczono i zainstalowano w placówce. Przekazno do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 sierpnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
51 023,18 zł

Wartość po weryfikacji:
51 023,18 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
Generała Władysława Andersa 64

Informacje uściślające lokalizację:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/30/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy umożliwi dzieciom i młodzieży rokitnickich szkół realizację założeń edukacyjnych w sposób dla nich nowy, interesujący i angażujący w samodzielne działania, a nauczycielom da dostęp do odpowiedniego wyposażenia, skutecznie poprawiając ich oddziaływanie dydaktyczne. Pozwoli również na dalsze, aktywne działania istniejącej przy IV Liceum Ogólnokształcącym Szkolnej Grupy Ratowniczej, która od wielu lat organizuje tak wyjazdowe, ogólnomiejskie pokazy, warsztaty i szkolenia, jak również zaprasza do współpracy w ramach organizowanych na terenie szkoły zajęć. Wśród najbardziej rozpoznawanych, już realizowanych wydarzeń, odnalieźć można:
― program edukacyjny „Ratuj z nami, czyli podaj dalej” ― warsztaty pierwszej pomocy kierowane do uczniów rokitnickich szkół podstawowych nr 28 i 31, a także Gimnazjum nr 24,
― warsztaty w ramach akcji ekologicznej „Wstaw się za stawem”, realizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Kartel kulturalny, a także Radą Dzielnicy Rokitnica,
― wsparciem informacyjnym zabezpieczenia medycznego rokitnickich obchodów Dnia Świętego Marcina, organizowanej przez parafię NSPJ oraz Radę Dzielnicy Rokitnica,
― pokazy w ramach imprez okolicznościowych takich jak „Dzielnicowy Dzień Dziecka”, czy „Rokitnicki Rajd Rowerowy”.
Zakup do pracowni odpowiedniego wyposażenia pozwoli na urozmaicenie, urealnienie, a także zwięszenie zasięgu odbiorców prowadzonych zajęć. Przewiduje się możliwość wykorzystania zakupionego wyposażenia tak na miejscu, jak również jego wypożyczenia dla zainteresowanych prowadzeniem zajęć zpierwszej pomocy, np. w trakcie lekcji Edukacji Dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowych. Pomimo, że jest to projekt dzielnicowy, mogą na nim skorzystać również mieszkańcy pozostałych dzielnic Zabrza. Co więcej, dzięki łatwemu dostępowi do pracowni, możliwa będzie szersza wspópraca z instytucjami, takimi jak Ochotnicza Straż Pożarna, Zabrzańska Grupa Ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża, Rada Dzielnicy Rokitnica, stowarzyszenia Kartel Kulturalny, a także Parafia NSPJ.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dotychczas z samego programu edukacyjnego „Ratuj z nami, czyli podaj dalej” korzystało rocznie ok. 500 uczniów. Uwzględniając pozostałe, wymienione wcześniej planowane działania szacujemy liczbę beneficjentów projektu na ok. 800 osób rocznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy będzie dostępna dla każdej grupy zorganizowanej, która wyrazi chęć skorzystania z pracowni. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa rokitnickich szkół, członków Grupy Ratownictwa PCK Zabrze, bądź opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy zabrzańskich OSP przy asyście ochotników ze Szkolnej Grupy Ratowniczej. Możliwe będzie również wypożyczenie wyposażenia pracowni zainteresowanym jednostkom oświatowym (przedszkola, szkoły etc.), instytucjom lub stowarzyszeniom działającym na terenie Rokitnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
― upowszechnienie znajomości i zasad udzielania pierwszej pomocy,
― zwiększenie liczby uczestników organizowanych warsztatów i zachęcenie mieszkańców do poszerzania swoich umiejętności,
― zwiększenie wartości dydaktycznej lekcji przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”,
― stworzenie odpowiednich warunków ćwiczeń dla młodzieży reprezentującej miasto w konkursach i zawodach o temetyce pierwszej pomocy, ratownictwa, obronności, a także zdrowego stylu życia.

Treść oceny wniosku:

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów