P0050

19.08.2019

Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Biskupice

Rozbudowa monitoringu miejskiego o 6 nowych kamer, dwie istniejące do zmodernizowania, jedna istniejąca zmieni lokalizację, zamontowanie 8 lamp ulicznych zasilanych z ogniw fotowoltaicznych oraz zmiana lokalizacji jednego przejścia dla pieszych

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0050.
Liczba głosów: 264.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Cześć zadania dotycząca doświetlenia przejścia dla pieszych została wykonana. Zakres robót dotyczących kamer monitoringu określonych umową z wyłonionym wykonawcą został zakończony, a sprzęt został dostarczony. Trwa oczekiwanie na wykonanie przyłączeń elektrycznych dla kamer przez Tauron Dystrybucja S.A.

Informacja wg stanu na 26 stycznia 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
298 800,00 zł

Wartość po weryfikacji:
298 800,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:

Nazwa dzielnicy:
Biskupice — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ksprowicza, Tarnogórska, Bytomska, Młyńska, Kossaka, Ogrodowa, Chrobrego, Zamkowa, Okrzei

Informacje uściślające lokalizację:
I. Montaż 6 nowych kamer na trasie istniejącego przewodu światłowodowego:
1. ul. Tarnogórska w okolicach istniejącego placu zabaw i siłowni terenowej (684/239 lub 742/2 lub 743/2)
2. Skrzyżowanie w okolicy ul. Kossaka 60 z ul. Mrożka (637/162 lub 151/19)
3. Bytomska 28 – budynek byłego ratusza (1174/19 lub 1175/19)
4. Skrzyżowanie ul. Kossaka i Ogrodowej (637/162 lub 144/36 lub 143/26)
5. Skrzyżowanie ul. Kossaka i Chrobrego (102/6 lub 637/162 lub 119/6)
6. ul. Bytomska 94-100 – maksymalnie blisko skrzyżowania z ul. Zamkową (731/155)
II. Modernizacja istniejących kamer:
1. Skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Młyńskiej – rondo (861/155 lub 906/146)
2. ul. Bytomska 83 (586/87)
III. Zmiana lokalizacji istniejącej kamery przy ul. Bytomskiej i Okrzei na ul. Okrzei 27 (207/162 lub 729/28)
IV. Montaż 8 lamp ulicznych z zasilaniem z ogniw fotowoltaicznych:
1. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej (1142/1 lub 743/2)
2. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej i Mrożka (1139/5)
3. Przy przejściu dla pieszych w okolicach budynku tzw. byłego ratusza (858/155 lub 1175/119)
4. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej i Chrobrego (858/155 lub 1223/155)
5. Przy przejściu dla pieszych w okolicach pomnika Lompy – skrzyżowania ul. Bytomskiej i św. Jana (993/155)
6. W rejonie nowej lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Bytomskiej i Puszkina (731/155 lub 1093/62)
7. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej – przystanek w okolicach stadionu Gwarka Zabrze (731/155 lub 514/85)
8. Przy ul. Okrzei – okolice placu zabaw i siłowni terenowej (729/28)
V. Zmiana lokalizacji usytuowania przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej, Trębackiej i Puszkina (731/155, 1093/62, 437/155, 693/1, 699/1)

Numer działek ewidencyjnych:
(684/239 lub 742/2 lub 743/2), (637/162 lub 151/19), (1174/19 lub 1175/19), (637/162 lub 144/36 lub 143/26), (102/6 lub 637/162 lub 119/6), (731/155), (586/87), (207/162 lub 729/28), (1142/1 lub 743/2), (1139/5), (858/155 lub 1175/119), (858/155 lub 1223/155), (993/155), (731/155 lub 1093/62), (731/155 lub 514/85), (729/28), (731/155, 1093/62, 437/155, 693/1, 699/1)

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/99/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Zabrzan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 tys.) ale również osób czasowo w niej przebywających jak i tylko przejeżdżających przez nią.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Biskupice (około 12,5 tys.) oraz wszystkie inne osoby czasowo przebywające na terenie dzielnicy, jak i przez nią przejeżdżające.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ze specyfiki projektu wynika, że dotyczy trzech zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Pierwszym elementem jest zaprojektowanie i wykonanie nowych elementów monitoringu wizyjnego oraz modernizacja już istniejących oraz wpięcie do miejskiej sieci światłowodowej zarządzanej przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu oraz zsynchronizowanie z istniejącym monitoringiem miejskim. Docelowym użytkownikiem / dysponenetem tego elementu projektu będzie Wydział Zrządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Drugim elementem jest zakup i montaż oświetlenia ulicznego o niezależnym systemie zasilania (ogniwa fotowoltaiczne) [UWAGA UM Zabrze – podczas oceny zmieniono na lampy zasilane z sieci], które przejdzie w zasób Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Wydział Infrastruktury Komunalnej – z eksploatacją przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
Trzecim elementem jest zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej – Trębackiej – Puszkina [UWAGA UM Zabrze – podczas oceny projektu Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej negatywnie wypowiedział się o zmianie lokalizacji przejścia – element nie będzie realizowany]. Dotychczasowe skrzyżowanie zostanie przesunięte o kilkanaście metrów w stronę centrum Biskupic / kościoła PW NMP tak, by ułatwić włączanie się kierujących pojazdami z ul. Trębackiej i ul Puszkina w ul. Bytomską, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pieszym przechodzącym w tym miejscu przez ul. Bytomską. Dotychczasowa infrastruktura zostanie częściowo wykorzystana w nowej lokalizacji oraz uzupełniona o nowe elementy, a ciągi piesze zostaną dostosowane dla potrzeb przechodniów. Inwstycja przebiegać będzie w majątku Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu i przekazana w eksploatację Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zarówno poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jak i osób czasowo przebywających na jej terenie, ich zdrowia jak i mienia.
Monitoring wizyjny ma w głównej mierze służyć jako oddziaływanie prewencyjne ale i ma wspomóc przyspieszenie interewncji służb porządkowych oraz zwiększyć wykrywalność przestępstw i wykroczeń (kradzieże, przestępstwa rozbójnicze i pobicia, wypadki i inne zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów i pieszych).
Monitoring ten służył będzie również działaniom zabezpieczającym mienie publiczne, które bardzo często ulega dewastacji i aktom wandalizmu.
Natomiast doświetlenie przejść dla pieszych ma za zadanie głównie poprawę bezpieczeństwa samych pieszych (ich widoczności), ale i użytkowników pojazdów. W Dzielnicy Biskupice oświetlenie uliczne zamontowane jest w przeważającej większości po jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przejścia po drugiej stronie jezdni nie są doświetlone, wskutek czego widoczność jest ogranicznona, szczególnie po zapadnięciu zmroku, czy w okresach późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, gdy wcześniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Oświetlenie przejść po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widoczność na samych przejściach ale i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych [UWAGA UM Zabrze – podczas oceny projektu Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej negatywnie wypowiedział się o zmianie lokalizacji przejścia – element nie będzie realizowany] pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo samych pieszych, ale umożliwi również bezpieczne włączanie się do ruchu kierowców pojazdów z ulicy Trębackiej i Puszkina, w ulicę Bytomską, szczegónie w godzinach szczytów rannego i popołudniowego.


Treść oceny wniosku:
Wnioskodawca zmniejszył zakres: ilość przejść dla pieszych z 8 do 1 przejścia w ciągu ul. Bytomskiej na wysokości ul. Chrobrego oraz zmienił lampy fotowoltaiczne na lampy zasilane z sieci. Wartość wniosku nie uległa zmianie.
Informacja dot. przejść dla pieszych znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów