P0001

19.08.2019

Modernizacja parku w Mikulczycach i oświetlenie boiska

Oświetlenie głównej alejki parkowej wraz z siłownią i placem zabaw. Wytyczenie nowych alejek. Montaż stołu do ping-ponga i elementów małej architektury. Oświetlenie boiska sportowego.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0001.
Liczba głosów: 302.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Opracowano dokumentację projektową, która została złożona w Wydziale Budownictwa w celu uzyskania zgody na realizację. Organ administracji architektonicznej wniósł zastrzeżenia do złożonej dokumentacji, których konsekwencją jest konieczność wydania nowych warunków zabudowy. Po ich otrzymaniu Projektant naniesie poprawki do dokumentacji projektowej, która zostanie ponownie złożona w Wydziale Budownictwa.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
250 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
250 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Mikulczyce — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
ul. Gabrieli Zapolskiej

Informacje uściślające lokalizację:
Park w centralnej części osiedla.

Numer działek ewidencyjnych:
Działki nr 3970/38 oraz 3868/38

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/15/20


Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu parku oraz uzupełnienie przestrzerni publicznej, aby była przystępna i atrakcyjna dla mieszkańców. Stół do ping-ponga byłby wykorzytstywany przez dzieci, młodzież a także dorosłych. Nowe alejki usprawnią poruszanie się po parku. Oświetlenie i dopowiednie umiejscowienie lamp pozwoli na korzsytanie ze wszystkich atrakcji i urządzeń również po zmroku. Realizaując powyższe inwestycje przyczynimy się do stworzenia miejsca, które będzie doskonałą alternatywą do spędzania wonego czasu.
Na oświetlenie boiska i elementy małej architektury posiadamy gotowy projekt zrealizowany w ramach wniosku P0027 w IV edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody ok. 80 – 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest odnowienie i urozmaicenie przestrzeni publicznej w osiedlowym parku przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo nocą, 5 lamp zlokalizowanych przy głównej alejce ustawionych tak, by swoim zasięgiem objęły plac zabaw i siłownię. Stół do ping-ponga dla zwiększenia atrakcyjności tego terenu dla mieszkańców. Nowe ławki, kosze na śmieci i stojak dla rowerów rozmieszczone wzdłuż alejek. Jeżeli pozwoli na to budżet to również zostanie poddany renowacji pomnik (grób) górników tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Abwehr, zakres robót powinien obejmować oczyszczenie, zabezpieczenie przed pochylaniem się i odnowienie napisów, ewentualnie ogrodzenie.
W ramach wniosku zostałyby też wykonane prace na nowo powstającym boisku piłkarskim w parku, których z racji przekroczenia kosztorysu nie udało się zrealizować w 1 etapie inwestycji, tj. oświetlenie.

Treść oceny wniosku:

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów