Projekt P0010

18.08.2019

Budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ulicy Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych – głównie do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki o ogólnej powierzchni 1 200 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie piaskowej, piłkochwytami, bramkami, koszami i małą infrastrukturą.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0010.
Liczba głosów: 1 166.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 31 października 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Dariusz Piskor

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
360 500,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak
⇒Rok I:
250 000,00 zł
⇒Rok II:
250 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Korczoka 98

Informacje uściślające lokalizację:
Teren Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu

Numer działek ewidencyjnych:
2329/107

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/28/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Z boiska będą korzystać dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, jak również dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy dzielnicy Zaborze. Na dzień dzisiejszy szkoła dysponuje jedynym boiskiem z asfaltową nawierzchnią, które nie jest bezpieczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W godzinach porannych i dopołudniowych z boiska będą korzystali głównie uczniowie obu szkół (SP 17 i ZSO 14), w tym klas sportowych o profilu piłka nożna – ok. 450 uczniów. Boisko będzie również wykorzystane w czasie wakacji, ponieważ organizujemy gry i zabawy sportowe dla dzieci pozostających w mieście. W godzinach popołudniowych dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy Zaborze – szacunkowo ok. 50 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego głównie do piłki nożnej, o ogólnej powierzchni 1 200 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie piaskowej z liniami do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki. Montaż mobilnych słupów do piłki siatkowej. Obiekt wyposażony będzie w dwie bramki o wymiarach 5 m × 2 m, na których będą zamontowane kosze do koszykówki. Za bramkami od strony szkoły będą 4 piłkochwyty o wysokości 6 m. Zaplanowany jest demontaż starej i montaż nowej małej widowni (ok. 100 krzesełek oraz 2 koszy na śmieci). W projekcie wykorzystana zostanie obecna infrastruktura, a w niej wykonanie rowów drenarskich oraz obrzeża. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
  3. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
  4. Integracja środowiska lokalnego.
  5. Organizacja rozgrywek, turniejów piłkarskich międzyszkolnych i międzydzielnicowych.

Zobacz wniosek