Projekt P0077

17.08.2019


Miejsca postojowe przy ul. Gagarina wraz z krainą rekreacyjno – sportową dla dzieci i siłownią dla młodzieży oraz dorosłych

Projekt obejmuje miejsca postojowe, elementy siłowni zewnętrznej, plac zabaw oraz zestaw zabawowy „Kaja” dla maluchów, urządzenie linowe „Piramida”, stół do gry w ping-ponga, huśtawki.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0077.
Liczba głosów: 1 127.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 14 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania.

Informacja według stanu na dzień 31 maja 2018 r.

Wartość projektu wg wniosku:
379 545,50 zł

Wartość po weryfikacji:
424 546,50 zł

Faktyczny koszt projektu:
415 255,20 zł

Kategoria projektu:
zdrowie; przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Działki nr 2295/52 oraz 2296/52 wewnątrz ulicy Gagarina 15- 45

Informacje uściślające lokalizację:
Na działkach rosną drzewa, które należy zachować.

Numer działek ewidencyjnych:
nr 2295/52 oraz 2296/52

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/18/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania będzie na całą dzielnicę. Rozwiąże problem brakujących miejsc postojowych. Zmotywuje mieszkańców do aktywności fizycznej poprzez korzystanie z: urządzeń siłowni zewnętrznej przez seniorów i młodzież oraz zestawów urządzeń sportowo-zabawowych dla najmłodszych. Działki znajdują sie w pobliżu Zespołu Szkół nr 20 i z urządzeń sportowych będą mogli korzystać również uczniowie.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wokół wskazanych działek jest 10 klatek bloków czteropiętrowych, których część mieszkańców będzie korzystała z miejsc postojowych. Natomiast wszyscy mieszkańcy osiedla (około 5000) z urządzeń rekreacyjno – sportowych. Jednak potencjalna liczba uczestników będzie zróżnicowana w zależności od warunków atmosferycznych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu w części zostanie wykonana przez firmę specjalizującą się w produkcji i montażu urządzeń rekreacyjnych (P.P.U. Figler z Tarnowskich Gór). Urządzenia uaktywnią sportowo wszystkich mieszkańców dzielnicy (od maluch dl seniora) oraz posłużą do integracji społeczeństwa. Właściwe miejsca parkingowe poprawią bezpieczeństwo oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych (samochodów straży pożarnej).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu, który w czasie powstawania osiedla był przeznaczony na teren rekreacyjny dla całych rodzin. Realizacja tego wniosku umożliwi mieszkańcom spędzanie czasu na wolnym powietrzu w komfortowych warunkach. Wzbudzi w obywatelach poczucie wspólnoty i zachęci do integracji. Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną na świeżym powietrzu wpłynie na harmonijny rozwój młodego pokolenia. Równorzędnym celem jest poprawa estetyki dzielnicy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umożliwenie swobodnego ruchu samochodów uprzywilejowanych oraz MPGK.

Treść oceny wniosku:
Ze względu na lokalizację miejsc parkingowych na kablu energetycznym przyjęto cenę 5 000 zł za 1 miejsce parkingowe (z uwagi na konieczność dodatkowego zabezpieczenia kabla albo jego przebudowę).
Środki wydatkowane w  ramach budżetu partycypacyjnego to środki publiczne i jako takie muszą być wydatkowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wydatkowania takich środków czyli przede wszystkim zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i Ustawą prawo zamówień publicznych. Dlatego, w  celu wyłonienia wykonawcy lub dostawcy — w zależności od wartości lub przedmiotu zamówienia — zostanie wystosowane przez Miasto Zabrze zapytanie ofertowe albo wykorzystany odpowiedni tryb zamówienia przewidziany prawem zamówień publicznych — tak aby zapewnić konkurencyjny wybór wykonawcy. Należy pamiętać, że środki z budżetu partycypacyjnego przeznaczone są na konkretne zadania rozwiązujące konkretne sprawy, a nie dla konkretnej osoby, firmy lub organizacji.

Zobacz wniosek