Projekt P0007

17.08.2019

Modernizacja chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na Os. Tadeusza Kotarbińskiego

Wymiana zniszczonych chodników na nowe z kostki bukowej. Obniżenie krawężników. Wytyczenie ścieżki rowerowej. Postawienie ławek i koszy na śmieci oraz koszy na psie ochody w najbardziej uczęszczanych miejscach Os. Kotarbińskiego.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — III edycja (na rok 2017). Wniosek nr P0007.
Liczba głosów: 3 152.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robót w realizacji
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
1. Oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisane dnia 30 stycznia 2019 r.
2. Projektant uzgadnia z Orange PL warunki techniczne dotyczące istniejącej infrastruktury w obszarze inwestycji projektu.
3. Odstąpienie od budowy chodnika ― dot. odc. A8, działka w tym miejscu ma być grodzona i zmieniła się lokalizacja marketu (docelowo planowany chodnik miał prowadzić właśnie tam) – pismo w tej sprawie.
4. Złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na wycinkę i nasadzenie 4 drzew w podzadaniu: remont ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej.
5. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wydział Budownictwa potwierdził, że wszczęto postępowanie administracyjne w tej kwestii.
6. Wydział Budownictwa wysłał informację o uprawomocnieniu zgłoszenia robót.
7. Pod koniec kwietnia wydano decyzję o pozwoleniu na budowę.
8. Otrzymano zgodę z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wycinki i nasadzenia drzew. W siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej odbyło się spotkanie dotyczące zakresu wykonania zadania. Trwają konsultacje ze stroną społeczną.
9. Z 9 podzadań do realizacji ― po konsultacjach ― skierowano 7 podzadań. Procedura przetargowa w przygotowaniu.
10. Ogłoszenie przetargu z terminem składania ofert do 8 listopada 2019 r.
11. Złożono oferty mieszczące się w granicach zaplanowanych środków, co pozwoli – jak się wydaje – na dokonanie wyboru Wykonawców.
12. Dnia 11 grudnia 2019 r ogłoszono wyniki. Został wyłoniony Wykonawca Robót i podpisana zostanie z nim Umowa. Oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez Oferentów.
13. Na początku 2020 roku podpisano z 2 wykonawcami umowy na wykonanie 4 odcinków chodnika na os. Kotarbińskiego, pozostają w projekcie do realizacji jeszcze 3 podzadania.
14. Trwają prace budowlane zwiazane z remontem chodników na ul. Kotarbińskiego i Franciszkańskiej.
15. Po przetargu na Wykonawcę cz. 2, 6 i 9. W czasie 14 dni zostanie podpisana umowa. Na początku maja rozpoczną się prace na 3 odcinkach chodników osiedla Kotarbińskiego.
16. Przygotowanie do prac odbiorowych częsci 1, 3, 4 i 7. Pozostałe chodniki do remontu: części 2, 6 i 9 po ogłoszeniu przetargu wybrano dwóch Wykonawców.
17. Na przełomie maja i czerwca rozpoczęły się prace na częściach 2, 6 i 9.
18. ― lipiec – sierpień 2020 r. ― Zadania nr 6 i 9 zostały zakończone. Wykonawca zaproponował termin odbioru końcowego. Zadanie nr 2 po zmianach projektu organizacji ruchu wystartowało.
19. ― wrzesień 2020 r. ― Zadanie nr 2 zakończono – chodnik na ul Tatarkiewicza. W przygotowaniu znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 5 – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Gdańskiej od Franciszkańskiej do Szkoły Podstawowej nr 25.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
499 650,00 zł

Wartość po weryfikacji:
489 941,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. prof. Władysława Tatarkiewicza, ul. Franciszkańska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Joanny Żnieńskiej.

Informacje uściślające lokalizację:
1) Modernizacja chodników 2) Wytyczenie nowych chodników 3) Postawienie koszy na śmieci 4) Postawienie ławek 5) Postawienie koszy na psie odchody

Numer działek ewidencyjnych:
Lista działek znajduje się w załączonym pliku.

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/11/17


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację elementów inwestycji w różnych częściach dzielnicy, zakłada się, że każdy mieszkaniec Os. Tadeusza Kotarbińskiego będzie beneficjentem projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny. Wniosek zakłada wymianę zniszczonych betonowych chodników na nowe, trwalsze i ładniejsze, wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm, z uwzględnieniem obniżenia krawężników w celu likwidacji barier architektonicznych. Planuje się rozmieszczenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych ławek, koszy na śmieci oraz koszy na osie odchody. Projekt zakłada również poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej i wytyczenie na nim ścieżki rowerowej, którą w przyszłości będzie można połączyć z już istniejącą w okolicy ronda przy Multikinie. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, zakłada się postawienie słupków ograniczających ruch pojazdów w okolicy Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy, poprawa estetyki dzielnicy, likwidacja barier architektonicznych, poprawa czystości dzielnicy, stworzenie miejsc przyjaznych dla spacerujących z psami, wzrost atrakcyjności dzielnicy, poprawa bezpieczeństwa dzięki wytyczeniu ścieżki rowerowej.

Treść oceny wniosku:

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów