Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 3 (P0097)

17.08.2019


Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – strefa aktywnego wypoczynku

Zagospodarowanie byłego boiska Gazobudowy na Osiedlu Kotarbińskiego poprzez utworzenie kortów do tenisa ziemnego, badmintona, stołów do tenisa stołowego oraz ścianek wspinaczkowych.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0097.
Liczba głosów: 2 198.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 20.09.2017 r.

Informacja uzupełniająca:
W 2018 roku zadanie wznowiono w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego odwodnienia Strefy Aktywnego Wypoczynku przy Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych na os. T. Kotarbińskiego. Wydano 19 847,67 zł. Łączny faktyczny koszt podano poniżej.

Wartość projektu wg wniosku:
381 630,95 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
518 536,39 zł

Kategoria projektu:
sport; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Dawne boisko do gry w piłkę nożną w sąsiedztwie Orlika na Osiedlu Kotarbińskiego w okolicy ulic Tatarkiewicza oraz Skłodowskiej-Curie

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
5370/109, 5373/100

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać przede wszystkim na mieszkańców Osiedla Kotarbińskiego oraz uczniów pobliskich szkół (zajęcia wychowania fizycznego). W związku z faktem, iż strefa będzie ogólnodostępna z projektu będą mogli korzystać mieszkańcy całego miasta.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalna liczba uczestników będzie uzależniona od warunków pogodowych oraz pory roku. W miesiącach z przewagą dni ciepłych i suchych liczbę beneficjentów zamieszkujących na Osiedlu Kotarbińskiego szacuje się na około 1000 miesięcznie. Z kolei w miesiącach z przewagą dni zimnych lub deszczowych na około 500 miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Nie przewiduje się budowy ogrodzenia, które uniemożliwiałoby wstęp na teren strefy osobom zainteresowanym. Strefa aktywnego wypoczynku będzie ogólnodostępna.
Opis przebiegu projektu:
– wykonanie projektu,
– uporządkowanie terenu (wykoszenie trawy, wycięcie krzewów),
– instalacja oświetlenia,
– powstanie 2 kortów do tenisa ziemnego,
– montaż piłkochwytów,
– powstanie 3 kortów do gry w badmintona,
– montaż 2 stołów do tenisa stołowego,
– montaż 3 ścianek wspinaczkowych,
– wytyczenie ścieżek,
– montaż ławeczek oraz koszów na śmieci,
– montaż stojaka na rowery.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Na Osiedlu Kotarbińskiego istnieje niewiele miejsc rekreacyjnych, które umożliwiałyby spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w komfortowych warunkach, a także wpłynęły na integracje mieszkańców. W chwili obecnej w okolicach terenu objętego wnioskiem, znajdującego się jednocześnie w centrum Osiedla, powstały dzikie wysypiska śmieci, zieleń w tym miejscu jest bardzo zaniedbana (trawa nie jest koszona regularnie, powstały krzewy, których wysokość przekracza 2m), a przemieszczanie się w tych rejonach późną porą budzi niepokój. Ponadto teren ten stanowi jedynie miejsce dla wyprowadzania psów. Na terenie Osiedla Kotarbińskiego oraz jego okolic brak jest również miejsc do gry w tenisa ziemnego oraz badmintona.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– uporządkowanie i wykorzystanie zaniedbanego terenu,
– stworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego,
– integracja mieszkańców miasta,
– poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców,
– umożliwienie mieszkańcom korzystania z obiektów, których nie ma w pobliżu (korty do tenisa ziemnego i badmintona, stoły do tenisa stołowego, ścianki wspinaczkowe).

Treść oceny wniosku:
Zgodnie z opracowanym projektem PBW zakres prac może się zwiększyć. We wniosku nie uwzględniono kosztu monitoringu. Wydział oceniający sugeruje wzrost kosztu do około 500 tys. zł.