Projekt 7 (P0075)

14.08.2019

Odblokuj Osiedle Kotarbińskiego

Stworzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Gdańskiej, które przyczynią się do polepszenia komunikacji, odciążenia dróg wewnętrznych, a także umożliwią dojazd pojazdom służb ratunkowych i porządkowych do bloków mieszkalnych na Osiedlu Kotarbińskiego.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0075.
Liczba głosów: 1734.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W czerwcu 2015 r. przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana. Pierwsze postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie zadania (robót budowlanych) unieważniono w związku z faktem, że złożone oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na zadanie. Drugi przetarg, po zwiększeniu planowanej na realizację kwoty zamówienia, pozwolił na wybór wykonawcy. Roboty budowlane rozpoczęto dnia 2 lutego 2016r. Roboty zakończono w końcu kwietnia, a przekazano do użytkowania na początku maja.
Informacja wg stanu na 31.05.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
39 600,00 zł

Wartość po weryfikacji:
39 600,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
43 210,97 zł

Kategoria projektu:
drogi / komunikacja; bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Obszar wzdłuż ulicy Gdańskiej – od skrzyżownia z ulicą Franciszkańską do ulicy prof. Władysława Tatarkiewicza

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/32/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać przede wszystkim na osoby zamieszkujące przy ul. Gdańskiej 40-48, a także ul. Franciszkańskiej 24-32, jednak z miejsc postojowych będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla, którzy ze względu na zatłoczone miejsca parkingowe na terenie dzielnicy nie będą mieli gdzie pozostawić swojego pojazdu. Z miejsc postojowych będą mogli korzystać także użytkownicy pobliskich ogródków działkowych.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z uwagi na położenie miejsc postojowych i dużą rotację parkujących z projektu może korzystać ok. 1/3 mieszkańców Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego czyli ok. 3 tys. osób.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Projekt zakłada zmianę w organizacji ruchu poprzez zniesienie zakazu zatrzymywania się. W odpowiedniej odległości od wyjazdów z ulic osiedlowych proponuje się ustawienie znaków pionowych informujących o miejscach postojowych oraz namalowanie znaków poziomych, wskazujących na sposób parkowania. Kolenym etapem będzie budowa utwardzonych przejść z miejsc postojowych na chodnik, wzdłuż ul. Gdańskiej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mieszkańcy Osiedla potrzebują nowych miejsc parkingowych – obecnie wykorzystwane miejsca (parkowanie na chodnikach pod blokami, także na terenach zielonych, które powoduje dewastację przyrody) nie jest wystarczające (liczba samochodów przypadajacych na gospodarstwo domowe wzrasta). Utrudniony jest też dojazd do klatek schodowych pojazdów służb ratunkowych. Kilkukrotnie na Osiedlu Straż Pożarna nie mogła dojechać pod wskazany adres, a lekarze pogotowia wraz z chorymi na noszach musieli omijać zaparkowane samochody. Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:
– poprawa komunikacji na terenie osiedla,
– ułatwienie dojazdu do klatek schodowych w blokach mieszkalnych pojazdom służb ratunkowych,
– polepszenie jakości życia mieszkańców,
– oszczędność czasu mieszkańców (nie będą go musieli tracić na jeżdżenie po okolicy i szukanie miejsca parkingowego),
– zagospodarowanie pasa jezdni na istotny cel.