Projekt 6 (P0119)

14.08.2019

Przygotowanie i modernizacja toalet oraz wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sanitarnej szkoły, która w obecnym stanie znacząco ogranicza rozwój kółek i ognisk zainteresowań pozaszkolnych oraz organizacji turniejów sportowych, imprez kulturowych i festynów o charakterze ogólnodostępnym. Obecnie w budynku szkoły znajduje się tylko jedna ogólnodostępna łazienka.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0119.
Liczba głosów: 1827.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W zakresie modernizacji toalet w formule zaprojektuj i wykonaj – roboty zakończono, odebrano, a ich efekt przekazano do użytkowania.
W zakresie wymiany instalacji wody – roboty zakończono i odebrano.
W zakresie projektu zmiany sposobu użytkowania klas lekcyjnych z przeznaczeniem na sanitariaty na I i II piętrze budynku – odebrano i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Informacja wg stanu na dzień 18.07.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
345 186,86 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
444 879,50 zł

Kategoria projektu:
edukacja; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Królewska 4

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1184/6

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Obszar oddziaływania obejmuje przede wszystkim dzielnicę Centrum Północ, ze względu na uczęszczające do SP nr 5 dzieci oraz ich rodziców. Jednak adresatami projektu są również obywatele miasta Zabrze spotykający się na terenie szkoły na organizowanych przez szkołę oraz organizacje pozaszkolne: festynach, turniejach sportowych, igrzyskach dla przedszkolaków, konkursach plastycznych oraz spotkaniach integracyjnych z dziećmi chorymi czy spotkaniach wigilijnych z osobami starszymi. W tym roku w SP nr 5 odbył się również Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów, w którym brały udział osoby z całego województwa śląskiego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczbę osób korzystających z toalet oraz ujęć wody oszacowano na podstawie liczby uczniów oraz osób uczęszczających na wspomniane zajęcia i turnieje pozaszkolne. Łączną liczbę uczniów w szkole szacuje się na poziomie 600 dzieci w wieku 6-12 lat. Do w/w liczby należy doliczyć rodziców dzieci spotykających się na turniejach i imprezach oraz osoby przyjeżdżające na zajęcia pozaszkolne. Ponadto na terenie szkoły działa szkoła walk Bushido oraz szkoła walk dla dorosłych Certus, których uczestnicy też skorzystają z projektu. Dla przykładu podczas Festynu Zimowego zorganizowanego szkole w 2015 r. liczba osób biorąca w nim udział przekroczyła 450. Dlatego potencjalna liczba osób korzystających z projektu przekroczy 1000 osób bez ograniczeń wiekowych.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Projekt będzie realizowany na terenie SP nr 5 w Zabrzu. Harmonogram remontów został uzgodniony z dyrekcją szkoły oraz na podstawie przygotowanego projektu oraz kosztorysu inwestycyjnego. Zakres remontu obejmuje wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, remont toalety głównej oraz przygotowanie dwóch toalet szkolnych na kolejnych kondygnacjach budynku. Proponowany zakres remontu jest niezbędny przy planowaniu dalszych modernizacji, a na w/w modernizację otrzymano pozwolenie budowlane.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W SP nr 5 w Zabrzu znajduje się jedna ogólnodostępna łazienka dla uczniów oraz osób przychodzących do szkoły. Stan techniczny instalacji wodnej ze względu na swój wiek jest bardzo zły i wymaga ciągłych napraw a powtarzające się awarie są dużym utrudnieniem dla uczniów oraz dla osób przybywających na turnieje oraz festyny szkolne. Remont instalacji wodnej oraz budowa nowych łazienek w sposób podstawowy poprawi komfort osobom korzystającym z placówki oraz przyczyni się do poszerzenia gamy oferowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych.