Projekt 14 (P0044)

14.08.2019

Rewitalizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach

Projekt służy bezpośrenio mieszkańcom Grzybowic, a pośrednio wszystkim zabrzanom. Stworzy odpowiednie warunki bytowe i usprawni działalność szkoleniową strażaków jak również wpłynie na poprawę organizacji w zakresie edukacyjnym ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego wśród lokalnej młodzieży i mieszkańców dzielnicy. Nie bez znaczenia będą również korzyści oszczędzania energii i innych wydatków związanych z niezbędnym remontem budynku.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0044.
Liczba głosów: 1226.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono i odebrano przekazując do użytkowania.
Informacja wg stanu na 01.06.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
98 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
168 910,80 zł

Faktyczny koszt projektu:
161 496,04 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska; przestrzeń publiczna; bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zagrożeniom, akcje ratownicze

Nazwa dzielnicy:
Grzybowice

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. Warmińska 1 /budynek strażnicy OSP Grzybowice/

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
obiekt we władaniu Miasta Zabrze

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/40/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Grzybowice i miasto Zabrze

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Grzybowic oraz okolicznościowo mieszkańcy Zabrza – ok. 2000 osób.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
1. Sporządzenie specyfikacji i dokumentacji zakresu prac.
2. Wykonanie zadania wg sporządonej dokumentacji
– prace wewnętrzne stwarzające warunki higieniczno-sanitarne strażaków (toaleta, prysznic, zaplecze socjalno – jadalne z wyposażeniem),
– przebudowa sali szkoleniowej strażaków z wymianą podłogi, oświetlenia, stolarki i instalacji,
– ocieplenie budynku styropianem i cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym,
– rynny spustowe wody deszczowej,
– naprawa schodów wejściowych, okap nad drzwiami, chodnik dojścia do budynku,
– oświetlenia zewnętrzne.
3. Odbiór prac i realizacja działań zgodnie z założeniami programowymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja lokalnej młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Przygotowanie do realizacji zadań związnych z niesieniem pomocy w stanach zagrożenia.
3. Ćwiczenia i szkolenia merytoryczne do działań ratowniczo-gaśniczych.
4. Przeciwdziałanie degradacji budynku.
5. Stworzenie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych do prowadzenia działalności szkoleniowo-edukacyjnej.
6. Oszczędność energii cieplnej i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.