Pakiet Przyjazne Prawo – zmiany wobec rzemieślników

06.08.2019

Przyjęty przez Sejm i Senat projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych niesie za sobą spore zmiany dla rzemieślników.
Rzemieślnicy będą mogli wybrać inną niż jednoosobowa działalność gospodarcza formę prowadzenia przedsiębiorstwa. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną. Warunkiem jest to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni). Ponadto rzemiosłem będzie mogła trudnić się jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zastrzeżeniem jest posiadanie przez takiego przedsiębiorcę przymiotu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle tj. informacje o uzyskaniu i utracie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym. Informacje te mają być przekazywane go CEIDG przez izby rzemieślnicze.