Pakiet Przyjazne Prawo przyjęty przez Sejm i Senat

06.08.2019

Sejm i Senat przyjęły projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych nazwany roboczo „pakietem Przyjazne Państwo”. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają być objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie stosowania tzw. klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Włączenie stosownych, korzystniejszych regulacji przeznaczonych zasadniczo dla konsumentów ma nastąpić, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy jednoosobowego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Bardzo istotnie ma zmienić się obowiązująca niespełna 9 miesięcy ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w tym tytuł tej ustawy, co wymogło zmiany w większości aktów prawnych zmienianych omawianą ustawą. Wg uchwalonej nowelizacji tytuł rzeczone ustawy ma brzmieć „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”. Nowelizacja w rzeczonej ustawie dodaje przepisy dotyczące zasad przejmowania przez nabywcę przedsiębiorstwa koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.
Ustawa zasadniczo ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.