Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

12.07.2019

Przekazujemy do wiadomości informację prezydenta miasta Zabrze o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności na rok 2020.

Prawo do otrzymania dotacji z budżetu miasta Zabrze przysługuje osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu Miasta Zabrze może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dotacja może być przyznana tylko na prace planowane.

Formularze wniosków, a także sprawozdań w wersji papierowej można pobrać w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Piastowskiej 11: w sekretariacie (pok. 1-3) lub w Zespole Miejskiego Konserwatora Zabytków (pok. 4). W wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu tj.: www.zabrze.magistrat.pl – Urząd Miejski – Przewodnik Urzędowy – Biuro Planowania Przestrzennego.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Zabrze za pośrednictwem Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11 (pok. 1-3).

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2020:
• do 5 sierpnia 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela: Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Gerlic

Urząd Miejski w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11, pokój nr 4. I piętro
tel. 32 37-33-373 lub 32 37-33-580, adres e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl

Więcej informacji w załączeniu.