X sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

03.07.2019

8 lipca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się X sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;

3) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze;

4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze;

5) zmiany Uchwały Nr X/97/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze;

6) zmiany uchwały Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze;

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Bytomskiej 119 na osiedlu Borsig;

8) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych;

9) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” na lata 2019 – 2021;

10) powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich;

11) zmiany Uchwały Nr LIX/696/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;

12) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

13) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze;