Wybory ławników kadencja 2020-2023

26.06.2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu i Sądzie Okręgowym w Gliwicach, prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miasta Zabrze z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

1. do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 10 ławników,
2. do Sądu Rejonowego w Zabrzu – 38 ławników, w tym 28 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

ŁAWNIKIEM może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 ROKU.

W związku z tym, że termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku i przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela) uznaje się dzień 1 lipca 2019 roku (poniedziałek) jako ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w Biurze Rady Miasta (pok. 68), w godzinach 08.00-15.00.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.zabrze.pl
oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miasta Zabrze – tel. 32/ 27 39 750.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: Wybory ławników kadencja 2020-2023 lub pod adresem: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/wybory-lawnikow-kadencja-2020-2023