IX sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

17.06.2019

24 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się IX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok:
• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Zabrze w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2018 rok,
• przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/100/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
• przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Zabrze z 2018 roku,
• przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku,
• dyskusja,
• głosowanie nad uchwałą;

2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2018 rok:
• przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2018,
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2018,
• dyskusja,
• głosowanie nad uchwałą;

3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;

5) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia,
a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

6) powołanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;

7) przyjęcia ramowego programu działania Rady Miasta Zabrze na kadencję 2018-2023;