Tylko zapłata na zarejestrowany rachunek bankowy kontrahenta będzie kosztem podatkowym

10.05.2019

Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje że od września br. zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr ten będzie jawny i dostępny dla wszystkich. Znajdą się w nim również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. W świetle brzmienia ustawy transakcje powyżej 15 tys. złotych, które nie zostaną dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego widniejącego we wskazanym rejestrze nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Konsekwencją dokonania płatności na inny rachunek ma być również odpowiedzialność solidarna nabywcy wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości w VAT do wysokości kwoty podatku VAT związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług.
W ustawie przewidziana jest możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu.