VII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

11.04.2019

15 kwietnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych czternaście projektów uchwał w nst. sprawach: 

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 39of, stanowiącego własność Miasta Zabrze;
4) zmiany Uchwały Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze;
5) przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, poprzez likwidację oddziału sportowego;
6) utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu;
7) zmiany nazwy publicznego XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu;
8) dostosowania nazwy publicznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze;
10) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze prowadzonych przez inne organy prowadzące;
11) raportu o stanie miasta;
12) skargi nr BK.1510.3.2019 na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury;
13) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie subwencji oświatowej;
14) bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.