Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

03.04.2019

W ramach realizowanego projektu „Pakiet na start” Miasto Zabrze w dniu 02.04.2019 r. ogłosiło postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczy usług społecznych, przedmiotem których jest „Wykonanie usługi szkoleniowej oraz usługi doradczej dla uczestników projektu „Pakiet na start” nr umowy: RPSL.07.03.01-24-07FB/17-00, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/95?o=tp1&e=s|95