VI sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

06.03.2019

11 marca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się VI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych dwadzieścia dziewięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
3) zmiany uchwały nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze;
4) zmiany uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze;
5) udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności;
6) określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019;
7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2019;
8) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Przedszkoli Nr 1 w Zabrzu, ul. św. Wawrzyńca 49,
9) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 28 z Oddziałami Specjalnymi im. Janoscha w Zabrzu, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35;
10) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu, ul. Jana III Sobieskiego 3b;
11) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 34 z Oddziałami Specjalnymi I z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. Wiktora Brysza 4;
12) zmiany nazwy publicznego Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16;
13) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. ks. Józefa Wajdy 7;
14) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10;
15) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu, ul. Jurija Gagarina 2;
16) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 48 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11;
17) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 38 Specjalnej w Zabrzu, ul. ks. Konstantego Damrota 33;
18) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 40 Specjalnej w Zabrzu, ul. Bytomska 94;
19) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu, ul. Marii Konopnickiej 3;
20) zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 47 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Henryka Sienkiewicza 43;
21) zmiany nazwy publicznej Szkoły Policealnej Nr 8 Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Henryka Sienkiewicza 43;
22) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, ul. Wolności 323;
23) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu, ul. Henryka Sienkiewicza 33;
24) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu, ul. gen. Władysława Andersa 64;
25) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu, ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 98;
26) wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95 oraz włączenia Szkoły Policealnej Nr 9 do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95;
27) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze;
28) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zabrze i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu– Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
29) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2019.