Nowe regulacje dotyczące rezygnacji ostatniego członka zarządu, jedynego członka zarządu lub całego zarządu w sp. z o.o. i S.A. – zmiany w KSH

06.03.2019

Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. w zakresie, w którym weszła w życie z dniem 1 marca 2019 r. dodała w KSH: art. 202 § 6, art. 2331 oraz art. 369 § 51 i 52 oraz art. 3971. Powyższa zmiana stanowi próbę uregulowania kwestii adresata oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej w przypadku, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego bądź ostatni członek zarządu wieloosobowego. Proponowane poniżej rozwiązanie powinno też odpowiadać na pytanie, jak powinni postępować wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego, składając swoje rezygnacje jednocześnie.

Ustawodawca uznał za zasadne przyjęcie szczególnego rozwiązania w zakresie składania rezygnacji przez ostatniego (odpowiednio jedynego, wszystkich jednocześnie) członka zarządu spółki. Wprowadza ono uprawnienie wspólników do reprezentacji spółki w omawianej sytuacji. Oświadczenie o rezygnacji ma być im składane, w dowolnej formie, i skuteczne z dniem następującym po dniu, w którym miało się odbyć zwoływane zgromadzenie, bez względu, czy doszło ono do skutku. Z uwagi na potrzebę podjęcia przez wspólników decyzji o obsadzeniu wakatu w zarządzie wprowadza się obowiązek rezygnującego członka zarządu do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Jednocześnie dołączenie oświadczenia o rezygnacji do zawiadomienia gwarantuje, że dotrze ono do wszystkich wspólników spółki.

Dzięki takiemu mechanizmowi wspólnicy, zawiadomieni o terminie zgromadzenia, otrzymają szansę na podjęcie niezbędnych przygotowań, w tym na wskazanie ewentualnych kandydatów na nowego członka (bądź nowych członków) zarządu.

Podobną regulację przyjęto w odniesieniu do spółek akcyjnych. Tu, co do zasady, sytuacja jest bardziej klarowna, bowiem rada nadzorcza nie jest organem fakultatywnym. Dlatego też zasadą powinien być obowiązek składania radzie nadzorczej oświadczenia o rezygnacji. Szczególnego uregulowania wymaga jednak sytuacja, gdy rada nadzorcza nie została prawidłowo obsadzona. By oświadczenie zostało skutecznie złożone spółce, zapoznać się z nim musi co najmniej jeden członek rady nadzorczej – wobec funkcji informacyjnej oświadczenia, w przedmiotowym zakresie legitymację bierną posiada każdy członek rady samodzielnie. Wobec wakatu na wszystkich stanowiskach w ww. organie, podobnie jak ma to miejsce w nowelizowanej regulacji dot. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członek zarządu oświadczenie o rezygnacji składa akcjonariuszom, w dowolnej formie, i jest ono skuteczne z dniem następującym po dniu, w którym miało się odbyć zwoływane zgromadzenie, bez względu, czy doszło ono do skutku.