Nowe regulacje dotyczące zmian umowy spółki z o.o. w organizacji – zmiany w KSH

05.03.2019

1 marca 2019 r. weszła w życie część Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. dotycząca zmian w Kodeksie spółek handlowych (większość weszła w życie od 1 stycznia 2019 r.). Wprowadzono m.in. nową regulację dotyczącą zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej zarejestrowaniem w KRS (w tzw. spółce w organizacji). W praktyce obrotu gospodarczego powstają wątpliwości, w jakiej formie powinna zostać dokonana zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji. Wg nowego przepisu zmiana umowy spółki w organizacji „wymaga zawarcia umowy przez wspólników”.

Uzasadniając konieczność zachowania umownego trybu zmiany umowy spółki, wskazuje się, że zmiana ta może wpłynąć w istotny sposób na pozycję wspólnika w spółce, może ona dotyczyć m.in. jego udziału w kapitale zakładowym, udziale w zyskach i innych prawach majątkowych, może też zmienić cel, jaki wspólnicy zobowiązali się realizować, zawierając umowę spółki. Względy te przesądzają o tym, że zmiana umowy spółki przed rejestracją wymaga jednomyślności wszystkich wspólników, a zatem powinna być dokonana według ogólnych reguł przewidzianych dla zmiany umowy. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 161 § 4 KSH, zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji ma polegać na zawarciu umowy przez wspólników. Ze względu na brzmienie art. 157 § 2 KSH bezsporne jest, że dokonanie zmian umowy spółki w organizacji wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Proponowany przepis ma charakter szczególny, wyłączając w regulowanym zakresie stosowanie art. 255 § 1 w zw. z art. 11 § 2 KSH.

Przedmiotowy przepis nie znajdzie zastosowania do spółek zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy, o którym mowa w art. 1571 KSH (umowa spółki zawierana przy pomocy wzorca umowy). Zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy będą następowały w oparciu o wzorce uchwał zmieniających umowę spółki określonych przez Ministra Sprawiedliwości.