Przekształcenie użytkowania wieczystego – informacja dla przedsiębiorców

15.02.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawą objęto m.in. grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, w tym wielolokalowymi, w których działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zmianami).

Przy ustaleniu opłatności za przekształcenie stosuje się przepisy o pomocy publicznej.

Przepisy o pomocy publicznej stosuje się do przedsiębiorców. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej przedsiębiorcą jest podmiot oferujący produkty lub usługi na rynku. Jako przedsiębiorcę uznaje się zwłaszcza: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji/rejestru lub też bez formalnego wpisu do rejestru, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury.

Przedsiębiorcy podlegający przepisom o pomocy publicznej to m.in.:
– właściciele lokali użytkowych,
– deweloperzy,
– spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowej o statusie odrębnej własności.

Wartość udzielonej pomocy publicznej:
różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych (20 lat).

Przepisy o pomocy publicznej NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA
jeżeli przedsiębiorca do dnia 31.03.2019 r. złoży w Urzędzie Miejskim oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej w wydłużonym okresie – Druk nr 1*:
– 99 lat – jeżeli stawka % opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%
– 50 lat – jeżeli stawka % opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%
– 33 lata – jeżeli stawka % opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%
* art. 7 ust. 6a ustawy o przekształceniu (…)
WAŻNE! Po upływie terminu nie będzie możliwe złożenie oświadczenia, co oznacza automatyczne zastosowanie przepisów o pomocy publicznej!

ZASTOSOWANIE przepisów o pomocy publicznej
Jeżeli przedsiębiorca do dnia 31.03.2019 r. nie złoży oświadczenia o wydłużeniu okresu wnoszenia opłat lub zamierza skorzystać z pomocy publicznej zobowiązany jest dostarczyć:
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Druk nr 2 oraz
– oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy publicznej albo oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej w latach 2019, 2018 i 2017 – Druk nr 3

Wczesne złożenie stosownych druków usprawni i przyśpieszy proces wydawania zaświadczeń
o przekształceniu dla nieruchomości, w których jest prowadzona działalność gospodarcza.

W związku z powyższym, przedsiębiorcy podlegający przepisom obu ustaw proszeni są o składnie stosownych oświadczeń w terminie do 31 marca 2019 roku w:
– sekretariacie Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 412 (poniedziałek: 7.30 – 17.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30)
– Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286 (poniedziałek – piątek: 7.30 – 17.00)
– Punkcie Obsługi Klienta w C.H. M1 przy ul. Szkubacza 1 (poniedziałek – sobota: 11.00 – 19.00)

Informacji w zakresie pomocy publicznej udziela Wydział Obrotu Nieruchomościami, pok. 315, tel. 32 37 33 423.