Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Pakiet na start”

15.02.2019

W terminie od 25.02.2019 r. do 25.03.2019 r. nastąpi nabór wniosków do projektu „Pakiet na start”, którego głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (przyjmujemy max. 70 formularzy rekrutacyjnych).

Formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu, za pośrednictwem platform ePUAP lub SEKAP albo drogą elektroniczną.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, w załączniku poniżej oraz na http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start (załącznik: Zal._nr_1_Formularz_rekrutacyjny).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śl. 3, tel. 32 273 97 76, email zcrp@um.zabrze.pl

Projekt „Pakiet na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.