Projekt "Pakiet na start"

24.01.2019

Miasto Zabrze realizuje Projekt "Pakiet na start".

Celem głównym Projektu "Pakiet na start" jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

W ramach projektu wyłonione zostaną 34 osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, które będą należały do jednej z poniższych grup:
– kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
– osób z niepełnosprawnościami,
– powyżej 50 roku życia,
– długotrwale bezrobotnych,
– o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla uczestników projektu:

szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies. z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 PLN na osobę),
stypendia szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu,
zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
szkolenia i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt Pakiet na start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020