Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół

24.01.2019

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm), Prezydent Miasta Zabrze podaje do publicznej wiadomości:

1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, które zostały określone w niżej wymienionych Uchwałach Rady Miasta Zabrze:

– UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; www.bip.um.zabrze.pl/db/4_13_181450_46.pdf

– UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; www.bip.um.zabrze.pl/db/4_13_181451_46.pdf

2) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze:

– ZARZĄDZENIE NR 18/WO/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2019/2020; www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/529802/Zarz%C4%85dzenie-18_WO_2019

3) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze

– ZARZĄDZENIE NR 19/WO/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły; www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/529661/Zarz%C4%85dzenie-19_WO_2019

4) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, które zostały określone w niżej wymienionym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze

– ZARZĄDZENIE NR 21/WO/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż klasa pierwsza w tych szkołach, prowadzonych przez Miasto Zabrze

Ponadto, z dniem 16 stycznia 2019 r. wchodzi w życie niżej wymienione Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze:

– ZARZĄDZENIE NR 20/WO/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020 uczniów do klasy siódmej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, powstałej z przekształcenia gimnazjum; 

www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/529685/Zarz%C4%85dzenie-21_WO_2019