Nowa ustawa o restrukturyzacji zadłużenia osób prowadzących gospodarstwa rolne

23.01.2019

8 lutego 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Już teraz niektórzy rolnicy powinni się jej przyjrzeć .

Ustawa określa szczególne zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia rolników.

Wg ustawy restrukturyzacją można objąć długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku
z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który spełnia warunki ustawowe (m.in. miejsce zamieszkania lub siedziby w Polsce, niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością, prowadzenie działalności rolniczej co najmniej przez określony okres).

Restrukturyzacja wg nowej ustawy polegać ma na:

1) udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie:

     a) dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego
          w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (kredytu restrukturyzacyjnego),
     b) pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,

2) udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;

3) przejęciu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

W celu uzyskania pomocy publicznej określonej w pkt 1 i 2 podmiot prowadzący gospodarstwo rolne będzie obowiązany opracować plan restrukturyzacji zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.