Zabrze przestrzenią rozwoju

Otwarty konkurs ofert w ramach projektu "Pakiet na start"

11.01.2019

Miasto Zabrze realizuje projekt pn. "Pakiet na start"Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze (wykaz dzielnic i ulic dostępny na stronie http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start jako załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji), poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia – od dnia 30 urodzin (19 kobiet/15 mężczyzn) należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 • z niepełnosprawnościami,
 • powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych
 • o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie dla uczestników projektu

 • jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
 • wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies. z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 PLN na osobę),
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz w trakcie jej prowadzenia.

W ramach projektu opublikowane zostało Zarządzenie nr 4/ZCRP/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2019 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku do pobrania, Biuletynie Informacji Publicznej, Bazie Aktów Własnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Zabrzu oraz na stronie www.ngo.zabrze.pl, .

http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/153?o=tp1&e=s

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/526929/Zarz%C4%85dzenie-4_ZCRP_2019

http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-4-zcrp-2019-prezydenta-miasta-zabrze-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-miasta-zabrze-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-gospodarczy-w-tym-rozwoj-przedsiebiorczosci-w-2019-r-