Zabrze z planem adaptacji do zmian klimatu

10.01.2019

Miasto Zabrze jako jedno z 44 polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców było uczestnikiem projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu”. 9 stycznia w Warszawie, podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska, podsumowano ten ważny dla środowiska naturalnego i mieszkańców projekt.

W konferencji uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk. Zabrze reprezentowała zastępca prezydenta miasta Katarzyna Dzióba.

Po raz pierwszy w Polsce w jednolity sposób zidentyfikowano zagrożenia miast związane ze zmianami klimatu. Wyodrębnione zostały też sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany. Efektem realizacji dwuletniego projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz jakości i komfortu życia mieszkańców. Celem projektu była ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń wraz ze wskazaniem ich źródła finansowania.

Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi na zmiany klimatu, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania. Ocenia się, że mieszkańcy polskich miastach stanowią obecnie ponad 60 proc. populacji kraju – skala problemu jest więc olbrzymia.

Warto przypomnieć, że przyjęty w grudniu podczas Szczytu Klimatycznego COP 24 Pakiet Katowicki, określany też mianem mapy drogowej realizacji Porozumienia paryskiego, podkreśla pilną potrzebę zwiększenia przez wszystkie strony porozumienia ambicji w polityce klimatycznej tak, aby zapewnić najwyższy możliwy stopień adaptacji do zmian klimatu i ograniczenia ich skutków. Wskazuje on też na pilną konieczność zwiększenia finansowania, dostępu do technologii i wsparcia przez kraje rozwinięte, tak aby wzmocnić działania podejmowane przez kraje rozwijające się.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zbiorcze wyniki analiz przeprowadzonych w 44 miastach biorących udział w projekcie. Poruszono aspekty dotyczące przede wszystkim budowania partnerstwa i świadomości mieszkańców, generowania synergii, wykorzystania dobrych praktyk, a także korzyści ze stosowania innowacyjnych technologii i rozwiązań.

Dokument opracowany dla Miasta Zabrze, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta Zabrze, będzie stanowił podstawę do pozyskiwania środków UE na projekty związane z adaptacją do zmian klimatu.