IV sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

08.01.2019

14 stycznia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się IV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych czternaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
2) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
3) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, ul. 3 Maja 10,
4) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
6) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2019 r.,
7) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/725/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Zabrze,
8) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/727/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego,
9) sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg I Infrastruktury Informatycznej,
10) zmiany uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2011 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
11) ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz warunków i trybu ich przyznawania,
12) powołania przedstawicieli Rady Miasta Zabrze w skład Zespołu Nazewnictwa Miejskiego,
13) oddelegowania dwóch radnych do uczestnictwa w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2019,
14) wskazania radnych Rady Miasta Zabrze do Komisji do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu „Inicjatywy Dzielnic w Zabrzu".