Budżet Miasta Zabrze na 2019 rok

28.12.2018

 28 grudnia Rada Miasta Zabrze przyjęła budżet miasta na 2019 rok. Podobnie jak w latach poprzednich priorytetem dla samorządu będzie dalsze zwiększanie potencjału rozwojowego miasta poprzez m.in. optymalne wykorzystanie środków unijnych.

 

Budżet na 2019 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu z 2018 roku. Przyszłoroczny budżet został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego.

Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było utrzymanie tendencji prorozwojowej. Tworząc miasto przyjazne dla mieszkańców, otwarte dla gości i atrakcyjne dla inwestorów – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Dochody ogółem wyniosą ok. 1 miliard złotych, w tym dochody bieżące 864 miliony złotych. Natomiast wydatki bieżące miasta przyjęto na poziomie ok. 786 milionów złotych, a wydatki majątkowe ok. 222 milionów złotych. O skali i konsekwencji podejmowanych przez samorząd działań świadczy fakt, że dochody budżetu np. w 2007 roku wynosiły 567 mln zł , a w 2010 roku już 671 mln zł, aby obecnie ustabilizować się na poziomie ok. 1 miliarda zł.

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej.

W dalszym ciągu koncentrować się będziemy na możliwie największym pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych, co umożliwić ma konsekwentny rozwój miasta zgodny z przyjętymi założeniami „Strategii Rozwoju Miasta – Zabrze 2030” – zapowiada prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przed Zabrzem stoi wyzwanie związane z dalszym stopniowym budowaniem swojego potencjału dochodowego. Priorytetem polityki budżetowej w 2019 roku i w kolejnych latach będzie więc sięganie po środki zewnętrzne.

Zaznaczyć należy, że długofalowe kierunki polityki budżetowej uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Koncentrują się one na kluczowych kwestiach takich jak maksymalizacja nadwyżki operacyjnej oraz realizacja prorozwojowej strategii inwestycyjnej. Najważniejszymi celami operacyjnymi polityki budżetowej w dalszym ciągu pozostaje maksymalizacja wpływów budżetowych, jak również najbardziej efektywne wykorzystywanie środków zwrotnych. Warto wskazać na wzrost majątku i zwiększenie satysfakcji wśród mieszkańców z podejmowanych działań. Potwierdza to wskaźnik majątku Zabrza w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w 2007 wynosił 5505 zł, a w 2017 roku już… 17 615 zł.

Budżet Miasta Zabrze na 2019 rok z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców, a z drugiej nadal jest ukierunkowany na rozwój miasta i jego modernizację. Wyznacznikiem tego jest wszechstronna polityka inwestycyjna uwzględniająca oczekiwania społeczności lokalnych. Wystarczy wskazać kilka projektów uwzględnionych w budżecie na rok 2019, do których należą m.in.:

– Zakończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Przebudowa ul. Piłsudskiego.

– Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Słoneczna Dolina.

– Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

– Przebudowa żłobka przy ul. Buchenwaldczyków.

– Kontynuacja budowy sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Sportowych oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

– Kontynuacja realizacji projektu „Poprawa jakości terenów zielonych”.

– Przebudowa budynku na żłobek przy ul. Niedziałkowskiego.

– Kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni na Centrum Usług Społecznych.

– Modernizacja budynku Teatru Miejskiego.

– Modernizacja placówek oświatowych.

– Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym.

– Budowa Centrum Kultury.

– Budowa schroniska dla zwierząt.

– Przebudowa boiska przy SKS Gwarek.